Rodzaje leasingu

Rodzaje leasingu

W ciągu ostatnich lat zainteresowanie finansowaniem pojazdów firmowych poprzez leasing samochodowy wyraźnie wzrosło. Dziś ponad 70 procent przedsiębiorców właśnie tą drogą realizuje finansowanie floty dla firm. Rzadko kto decyduje się np. na zakup samochodów w kredycie.

W dużym skrócie leasing polega na tym, że leasingodawca (finansujący) odpłatnie udostępnia przedmiot umowy leasingobiorcy (korzystającemu), na określony czas i na wskazanych warunkach. Leasingobiorcą może być zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna. Realizacją umów zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Istnieją dwa rodzaje leasingu samochodowego:

 • operacyjny,
 • finansowy.

Różnice polegają głównie na opodatkowaniu. Wynika to z tego, że w przypadku formy operacyjnej przedmiot (samochód) wliczany jest do majątku leasingodawcy, a w przypadku formy finansowej do majątku leasingobiorcy.

W leasingu operacyjnym przedsiębiorca rozlicza w ramach kosztów uzyskania przychodu wpłatę początkową i całość comiesięcznej raty. Natomiast w leasingu finansowym przedsiębiorca rozlicza odpisy amortyzacyjne i odsetki od każdej z rat. Inaczej rozliczany jest także podatek VAT. W formie finansowej VAT należy zapłacić w całości już przy pierwszej racie, w operacyjnej natomiast przy każdej racie.

Zalety i wady leasingu samochodowego

Z punktu widzenia przedsiębiorcy taka forma finansowania samochodów dla firmy jest bardzo atrakcyjna.
Oto najważniejsze zalety:

 • brak konieczności angażowania własnych środków finansowych,
 • możliwość wliczenia raty w koszty prowadzenia działalności,
 • samochód w leasingu nie jest środkiem trwałym, więc nie wpływa na osłabienie zdolności kredytowej,
 • z oferty skorzystać może każdy, bez względu na poziom zysków (finansujący nie sprawdza zdolności kredytowej przedsiębiorcy),
 • ostatecznie samochód spłacony w tej formie wychodzi niewiele drożej niż zakupiony w salonie.

Leasing ma także pewne wady:

 • zaleganie z ratami może grozić poważnymi konsekwencjami (np. rozwiązaniem umowy przez finansującego),
 • utrata samochodu nie zwalnia z płacenia rat,
 • finansujący nie ponosi odpowiedzialności za przydatność przedmiotu do użytku,
 • finansujący nie ma obowiązku naprawiania samochodu.

Wcześniejsza spłata leasingu

Leasing finansowy dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty. Inaczej jest w przypadku leasingu operacyjnego, w którym użytkownik pojazdu wlicza raty w koszty. Wówczas minimalny okres trwania umowy nie może być dłuższy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Po upływie tego okresu można podjąć próbę wcześniejszej spłaty na zasadzie porozumienia stron. Wykup z leasingu i sprzedaż samochodu oferuje Salon Aut Poleasingowych Hajmig sp. z o. o. w Warszawie.

Można także spróbować scedować umowę na innego użytkownika. Zapisy na temat ewentualnej cesji praw i obowiązków związanych z finansowaniem przedmiotu umowy powinny znajdować się w OWUL (Ogólnych Warunkach Umowy Leasingowej). Jeżeli umowa dopuszcza cesję, należy znaleźć przedsiębiorcę zainteresowanego kontynuowaniem umowy i użytkowaniem auta.

W przypadku leasingu operacyjnego wcześniejszego wykupu dokonać można po upływie minimum 24 miesięcy. Wymagają tego przepisy podatkowe. Wówczas należy wpłacić pozostałe raty pomniejszone o marżę, opłaty za wykup i koszty dodatkowe określone w OWUL. Co do leasingu finansowego minimalny czas trwania to miesiąc, jednak z reguły firmy przyjmują okres sześciu miesięcy. Po tym czasie można spłacić resztę rat.

Jeżeli nie uda się załatwić cesji ani spłaty przed czasem przedsiębiorca musi pokryć wszystkie koszty (raty, wykup, opłaty dodatkowe określone w OWUL) i rozliczyć się z finansującym. Firma może sprzedać samochód, a korzystający dopłaca powstałą różnicę lub otrzymuje zwrot, jeśli uzyskano cenę wyższą niż kwota pozostała do spłaty.