Zasady odliczania

Leasing operacyjny auta osobowego a VAT

Wszelkie koszty, które wiążą się z przyjęciem przedmiotu leasingu ponosi leasingobiorca. Są to najczęściej koszty związane z:

 • ratami leasingowymi,
 • opłatą wstępną,
 • kosztami manipulacyjnymi,
 • innymi kosztami, które zostały wliczone do wartości leasingowej rzeczy.

Treść ustawy o VAT znacznie ogranicza uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy leasingu lub nabyciu auta osobowego. Taką kwotę stanowić może 50% kwoty podatku od raty (czynszu) lub też innej, uiszczanej przez podatnika płatności, która wynika z treści zawieranej przez niego umowy. Co jednak ważne – płatności te muszą być udokumentowane fakturą, o czym wspomina Art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Należy również zauważyć, że kwota podatku naliczonego, która podlega odliczeniu w całym okresie użytkowania pojazdu nie powinna przekroczyć wartości większej od wspomnianych wcześniej 50%.

Ważną wiadomością dla płatników jest także fakt, że prawo do odliczenia VAT przysługuje im nie tylko w przypadku podstawowych płatności wynikających z umowy (np. z ustalonych rat). Prawo takie dotyczy także innych kosztów, które uwzględnione zostały w umowie leasingu – np. prowizji, opłat wstępnych, kosztów manipulacyjnych etc. Istotne jednak, by były to koszty związane z samochodem osobowym, a umowa uwzględniała, że finansujący obciąża nimi użytkownika pojazdu.

Podstawa odliczenia

Za podstawę odliczenia firma powinna przyjąć wszystkie składniki ceny leasingowej. W trakcie dokonywania odliczenia należy również zwrócić uwagę na inne warunki, a dokładniej na:

 • fakt, iż przeniesiony wydatek musi być zaliczony jako koszt przychodu w podatku dochodowym – wyjaśnia to Art. 88 ust. 1 pkt. 2);
 • fakt, że samochód musi być eksploatowany na rzecz czynności podlegających ustawowemu opodatkowaniu – szczegółowo opisuje to Art. 86 ust. 1.

Od 1 stycznia 2007 roku zmieniły się zasady rozliczania kosztów pośrednich (przy uwzględnieniu długości okresu), podatku VAT od kosztów inicjalnych (czynszu inicjalnego). Podatek powinien być aktualnie odliczany za dany okres rozliczeniowy w takiej formie, w jakiej można go zaliczyć do kosztów podatkowych.

Przykład odliczenia

Na podstawie zawartej przez firmę umowy leasingu operacyjnego (na auto osobowe), otrzymała ona trzy faktury, które wyszczególniają koszty:

 1. wstępnej raty leasingowej, czyli tzw. czynszu inicjalnego – kwota netto 21 000, VAT – 4830 zł (wpłata początkowa);
 2. opłaty za koszty manipulacyjne (opłata jednorazowa) – 1300 zł netto, VAT – 299 zł;
 3. rat leasingowych – 1850 zł netto, VAT – 425,5 zł.

W związku z powyższym firma ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (na podstawie faktur) w kwocie, która nie przekracza 50% wartości danego podatku, czyli:

 1. 4830 x 50% = 2420 zł
 2. 299 x 50% = 149,9 zł
 3. 425,5 x 50% = 212,75 zł.

WARUNEK: Łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć wartości stanowiącej 50% całej kwoty należnego VAT, ponieważ w takiej sytuacji odliczenie nie będzie przysługiwało.

Obowiązujące przepisy nie ograniczają jednak możliwości dokonania odliczenia VAT od zakupu części zamiennych do samochodów, z których podatnik korzysta. Odliczenia można dokonać również od kosztów usług serwisowych i naprawczych, przeglądów technicznych lub też zakupu dodatkowego wyposażenia do auta.

Odliczenia podatku VAT (naliczonego) dokonuje się w takich sytuacjach na zasadach ogólnych. Takie prawo przysługuje płatnikowi wówczas, gdy jego firma eksploatuje samochodu jedynie na użytek prowadzonej działalności (opodatkowanej VAT), a wszystkie, ponoszone koszty zalicza do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Podstawę prawną dla takich działań stanowi Art. 86 ust. 1 i 3-7, art. 88 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029.